Biodlarens ansvar

Den 21 april 2021 börjar nya djurhälsoregler att gälla i hela EU. Av den anledningen uppdaterar Jordbruksverkets sina föreskrifter om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster. För de flesta biodlare innebär de nya eller ändrade reglerna liten skillnad, andra påverkas mer. Läs mera :

Nya föreskrifter om kontroll av bisjukdomar 2021
Aktuella restriktioner för bin och humlor


Den 1 januari 2019 trädde nya regler i kraft för kontroll av sjukdomar som hotar bin. Syftet är att modernisera smittskyddsarbetet och att minska krånglet.

Bitillsynsmännen Monica Basu och Göran Frick konstaterade att de nya reglerna tyvärr innebär att bitillsynen blir inkopplad först när sjukdom har brutit ut och man kan inte kan jobba förebyggande längre med ersättning från jordbruksverket och länsstyrelsen.
Dock uppmanar Jordbruksverket, som handhar regelverket, enskilda biodlarorganisationer att upprätta egna bihälsoplaner.  Vår bihälsoplan finns här.

Sammanfattning
• Du måste kontakta bitillsynen om du misstänker sjukdom hos dina bin
• Ramar för utsmältning av vax får fraktas hela året utan besiktning
• Du får flytta bin utan besiktning så länge du flyttar från ett område som inte är smittförklarat.
• Om området där du har dina bin blir smittförklarat måste du kontakta bitillsynen för flyttillstånd ut ur området.

Reglerna om obligatorisk undersökning av bitillsynen vid flytt över församlingsgränser tas bort och istället införs skyddsområde med en radie av 3 kilometer runt den bigård där smitta av amerikansk yngelröta upptäckts. Det betyder att det för amerikansk yngelröta i normalfallet blir ett geografiskt mindre område som omfattas av restriktioner än vad varit fallet hittills.

Den som från och med 2019 vill flytta sina bin måste kontrollera om bina befinner sig inom ett sådant skyddsområde. Informationen som uppdateras löpande finns på jordbruksverkets hemsida. Om de inte gör det är det fritt fram att flytta bina utan föregående kontroll av bitillsynen.

För vissa områden där upprepade utbrott av amerikansk yngelröta har skett kan ett större område, s.k. övervakningsområde inrättas och då gäller krav på tillstånd av bitillsyningsman om man vill flytta bina ut från övervakningsområdet.

Det kommer fortfarande att finnas restriktioner i form av tillstånd från bitillsynen för flytt av bin ut ur en varroazon, men eftersom hela södra Sverige i princip är varroazon 1, dvs. varroakvalster är konstaterat i alla församlingar, innebär det i praktiken att det blir fritt att flytta bin inom hela södra Sverige utan föregående besiktning.

Sammantaget innebär de nya reglerna alltså att kravet på besiktning endast gäller vid flytt från smittförklarade områden. Detta betyder att om man har sina bin utanför dessa skyddsområden och vill veta om det finns sporer av amerikansk yngelröta så får man själv betala för den analysen.

En annan förändring är att kravet på att anmäla uppställningsplats bara gäller när bigården etableras eller flyttas. Man behöver alltså inte längre anmäla uppställningsplats vart tredje år om inga förändringar har skett.