Bitillsyn

Bitillsynen i Sverige sköts av bitillsynsmän vars huvuduppgift är att fastställa eventuell förekomst av amerikansk yngelröta, trakékvalster och varroakvalster. De är erfarna biodlare som utses och vidareutbildas av Länsstyrelserna.

Tillsynsmännen måste undersöka bigårdar där misstanke om yngelröta föreligger och ansvarar för att förinta smittade bisamhällen och att smittrena eller förinta bibostäder. Jordbruksverket kan med stöd av bisjukdomsförordningen förklara områden för smittade av varroa och yngelröta. Alla områden i Nacka och Värmdö har varroa.

Du ska alltid kontakta din bitillsynsman om du misstänker sjukdom hos dina bin. Det är gratis. För Nacka och Värmdö är det Rasudin Becirbegovic, Enskede Gård, som är bitillsyningsman, tel 070-46 84 336. Det går också att kontakta Länsstyrelsen.

Bitillsynsmännen tar också gärna emot tips om du ser övergivna bikupor någonstans eftersom de kan utgöra en smittorisk och alltid skall vara stängda så att bin inte kan flyga in i dem.

Den 21 april 2021 börjar nya djurhälsoregler att gälla i hela EU. Av den anledningen uppdaterar Jordbruksverket sina föreskrifter om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster. För de flesta biodlare innebär de nya eller ändrade reglerna liten skillnad, andra påverkas mer. Här finns mer information.
Nya föreskrifter om kontroll av bisjukdomar 2021
Aktuella restriktioner för bin och humlor

Bitillsyn
Bitillsynsmännen Göran Frick och Hans Samland